Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Menü

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 1. Az ÁSZF személyi, tárgyi és időbeli hatálya
  1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a 4myDog Korlátolt Felelősségű Társaság mint Szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató)

   rövidített név: 4myDog Kft.

   székhely: 1181 Budapest Baross utca 31.

   cégjegyzékszám: 01 09 303016

   bejegyző bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

   adószám: 26120957-1-43

   közösségi adószám: HU26120957

   ügyvezető: Borsos Judit

   központi email cím: info@4mydog.store

   telefonszám: +36 30 592 9886

   és a 4myDog Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

  2. Az ÁSZF 2017. november 1-én határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható.

   A webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztálta magát.

  3. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.4mydog.store weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A szerződéskötés nyelve magyar.

  4. Szolgáltató rendszere a rendeléseket rögzíti nyitvatartási időn kívül is, de az elektronikus levélben (emailen) feltett kérdésekre csak nyitvatartási időben válaszol.

 2. Értelmező rendelkezések

  1. Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában

   Egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás): az Eladó és a Vevő között a termékrendelés véglegesítése következtében, az eladói visszaigazolás megküldése mellett, magyar nyelven létrejövő, írásba foglaltnak minősülő jogügylet, amelynek a mindenkor hatályos ÁSZF klauzulák szerves részeit képezik;

   Eladó: a 4myDog Kft. (székhely:  1181 Budapest Baross utca 31., vezető tisztségviselő: Borsos Judit );

   4myDog honlap: az Eladó részéről üzemeltetett, a www.4mydog.store domain név alatt fellelhető internetes oldal (weboldal);

   Szolgáltatás: az Eladó weboldalán aktuálisan megrendelhető késztermékek eladói tulajdonjogának a Vevő részére – a vételár maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása, továbbá az áru csomagolása és kiszállítása;

   Termék: az Eladó részéről előállított, a www.4mydog.store honlapon adásvételre felkínált árucikk;

   Vételár: a Vevő által megvásárolt késztermék, valamint az áru csomagolásának és kiszállításának az egyedi adásvételi szerződés teljesítésével rendszerint együtt járó ellenértéke;

   Vevő: minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) az Eladó termékét a www.4mydog.store honlap igénybevételével online megvásárolja;

 3. Kisegítő szabályok

  1. A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. az elállást, stb.) az Eladó levelezési fióktelepére, illetve e-mail címére, illetve a Vevőnek a vásárlás során, a szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük.

  2. A Vevő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi adásvételi szerződés létrejöttét követően, az adott vásárláshoz kapcsolódóan a szállítási adataiban joghatályos módosítást nem eszközölhet. A jelen klauzula megszegéséből eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a Vevő tartozik helytállni. Az Eladót az adatváltozás közlésének kötelezettsége csak a cég adatai körében terheli, és ennek az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó módosításával tehet eleget.

  3. A Vevő kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége körében haladéktalanul tájékoztatja az Eladót, ha valamely általa az Eladótól várt értesítés egyáltalán nem vagy nem megfelelő időben érkezett meg hozzá.

  4. Az egyedi adásvételi megállapodásban, illetőleg az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak.

  5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi adásvételi megállapodásból – ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni kötelesek.

 4. Felelősség, szerzői jogok

  1. A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

   • A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

   • A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

   • A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

   • A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az megfelelő hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

   • A honlap olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

   • A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges termékismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Amennyiben a Felhasználó a honlapon valamilyen tartalmat kifogásol, úgy köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során megalapozottnak találja Felhasználó jelzését, úgy jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

  2. Szerzői jogok

   1. A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, informatikai megoldások stb...) szerzői jogvédelem, vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (védjegyoltalom) alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

    A honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

    A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a honlapon, valamint a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat).

    A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a honlap felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem hasznosíthatók, vagy használhatók fel.

    A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Szabályzat keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.
 5. Az egyedi adásvételi szerződés
  1. A Vevő az Eladó szolgáltatásaihoz a www.4mydog.store elnevezésű weboldalon keresztül fér hozzá.
  2. A Vevő tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy annak jellegéből adódóan kizárólag akkor vehet igénybe bármely eladói szolgáltatást, amennyiben a honlaphoz tartozó regisztrációt eredményesen végrehajtja, e nélkül ugyanis az internetes oldalon a kívánt szolgáltatás elérésére irányuló további funkciókat használni nem tudja. A Vevő ezúton felhatalmazást nyújt arra nézve, hogy az Eladó a regisztrációhoz nélkülözhetetlen, ahhoz kapcsolódó vevői adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint megőrizze, tárolja és kezelje.
  3. Az Eladó jogosult a visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói felületek értesítés nélküli megszüntetésére azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a szavatossági / a jótállási igényérvényesítéssel összefüggésben) tanúsító Vevő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani, azonban az esetlegesen teljesített – a már felmerült költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamat nélküli – Vételárat a Vevő részére vissza kell fizetnie. A felhasználói felület a rendeltetésellenes vevői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően az Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli. A Vevő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése az Eladó kizárólagos jogkörébe tartozik.
  4. Az Eladó nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a 4myDog honlap vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
  5. A Vevő oldaláról a vásárlás folyamán, még a termékrendelés véglegesítése előtt esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására a felhasználói felület értelemszerű alkalmazásával nyílik lehetőség.
  6. Az Eladó kizárólag a menürendszerben szereplő késztermékeket kínálja fel értékesítésre. Az Eladó a termékárak egyoldalú módosításának jogát a maga számára fenntartja azzal, hogy az adott árucikkrendelés vevői megerősítését követően a megvásárolt termék vételárát a Vevő hátrányára már nem változtathatja meg.
  7. A Vevő a felület értelemszerű alkalmazásával a több termékből álló csomagba (”Kosárba”) tudja a kiválasztott árucikkeket összegyűjteni. A Vevő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon módosíthatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem keletkezik.
  8. Amennyiben a Vevő a kosarában lévő termékeken (termékcsoportokon) már nem kíván változtatni, úgy a rendelést a ”Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomása révén, elsőként a szállítási cím, továbbá a fizetési és a szállítási mód megadása (kiválasztása), illetve esetlegesen megjegyzés (üzenet) küldése mellett foganatosíthatja. A Vevő a termékrendelést ezt közvetően a szállítási és a számlázási adatok, majd a különböző kedvezményekre jogosító kuponkódok rögzítésével / a törzsvásárlói kedvezmények érvényesítésével, végezetül pedig az ÁSZF elfogadásával folytathatja.
  9. A Vevő – az adatellenőrzést követően – a vásárlást ténylegesen a ”Megrendelés” ikonra kattintással indíthatja el, amely mozzanattal egyben hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó informatikai adathalmaz az Eladó számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.
  10. Az Eladó a sikeres vásárlást annak rögzítésével először a felhasználói felületen, aztán a a termékrendelés során megadott vevői e-mail címre is visszaigazolja. A vásárlás visszaigazolásának ténye nem akadályozza meg az Eladót abban, hogy a V.3. pont szabályozására hivatkozással a szolgáltatása teljesítését jogos okból megtagadja.
  11. Az Eladó és a Vevő között az egyedi adásvételi szerződés az eladói visszaigazolás megküldésével, a termék Vevő általi átvételéig jön létre. Az egyedi adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet.
  12. Az Eladó a saját adatbázisában elektronikus adat-együttesként rögzíti a létrejött egyedi adásvételi szerződést, amely a felhasználói fiókban a ”Korábbi rendelések” címszó alatt egyúttal a Vevő számára is hozzáférhetővé válik.
  13. Az egyedi adásvételi szerződés – és az annak részét képező ÁSZF – a Szerződő Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza.
  14. Az egyedi adásvételi szerződés részbeni érvénytelensége esetén csak akkor dől meg, ha a megállapodás az érvénytelen rész nélkül egyáltalán nem teljesíthető.
  15. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft , akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő  szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 6. A vételár elemei és teljesítése
  1. A termékár, a kiszállítási díj, illetőleg a csomagolási költség
   1. A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának, illetve az utánvét szolgáltatásnak az ellenértékét, amely egyébként a vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével kerül kiegyenlítésre. A Vevőnek a kiszállítás költségét futárszolgálattal történő házhozszállítás esetén meg kell fizetnie, kivéve, ha az egyedi adásvételi szerződés keretében legalább egy olyan terméket vásárolt, ami ingyenes kiszállítás alá esik, mert ebben az esetben az együttesen megrendelt termékek árát kiszállítási díj egyáltalán nem terheli. A kiszállítási díj felöleli a termékcsomagolás költségeit is. A mindenkor hatályos kiszállítási díjakat a 4myDog honlapon közzétett “szállítási feltételek” lista tartalmazza.
   2. Az Eladó a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.
  2. A vételár teljesítésének módjai
   1. A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.
   2. Az előreutalásos vásárlás
    1. Előreutalásos vásárlás esetén a Vevő a vételárat előre átutalja az Eladó OTP  Banknál vezetett  11718000-22387431 számú pénzintézeti számlájára.
    2. Az Eladó kizárólag azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Vevő részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár közép-európai idő szerint 12h00 órával bezárólag az Eladó VI.3.1. pontban megjelölt bankszámláján maradéktalanul jóváírásra került.
    3. A Vevő tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát az Eladónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva az Eladót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.
   3. A domborítottan nyomott bankkártyával való fizetés
    1. Bankkártyás fizetés esetén a Vevő a felhasználói felületen található ”Pénztárból” átirányításra kerül a SimplePay biztonságos weboldalára, amelyen keresztül ténylegesen megtörténik a vételár kiegyenlítése.
    2. Sikeres fizetéskor a pénzintézeti weboldal a Vevőt visszairányítja a felhasználói felületre .Az esetlegesen sikertelen teljesítés alkalmával ugyanez történik, és a Vevő ismételten megkísérelheti a bankkártyája használatát vagy egyéb kiegyenlítési módot választhat.
    3. Az Eladó pénzintézete a vételár teljesítése céljából a honlapon feltüntetett bankkártyákat tudja elfogadni.
   4. Utánvéttel
    1. A megrendelt termék(ek) kifizetése a küldött csomag átvételekor átadó részére történik. 
 7. A kiszállítás, a termék átvétele és a panaszkezelés
  1. A megvásárolt termék kiszállítása futárszolgálat közreműködése útján valósul meg. A mindenkor hatályos kiszállítási határidők és egyéb feltételek, a futárszolgálat elérhetősége,  a 4myDog honlapon találhatók meg.
  2. A Vevő a futárszolgálattal történő házhozszállítást bármelyik fizetési mód alkalmazása mellett választhatja.
  3. A futárszolgálat fuvarozóként a termékcsomag megérkezéséről a Vevőt késedelem nélkül értesíti. Az értesítés megérkezését követően a küldeménnyel a Vevő jogosult rendelkezni. A futár alapvetően munkanapokon 8h00 és 17h00 óra között, a vásárlás során megjelölt szállítási címre kézbesíti a termékcsomagot, ugyanis ezt az alapszolgáltatást fedezi a vételár részét képező kiszállítási díj. A Vevőnek  lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül a futárszolgálattal egyeztessen a garantált szűkített időszaki (például délelőtti) kézbesítés feltételeiről, azonban a fuvarozó e szolgáltatásáért a díjszabásának megfelelő felárat számíthat fel, amelyet a Vevőnek a termék átvételekor, a futárnál kell rendeznie.
  4. Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Vevő terhére esnek, és az Eladó ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.
  5. A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.
  6. A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) az Eladóval a 4myDog honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén közölni. Eladói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést tényként rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a Vevő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.
  7. Az értékesített árucikk tekintetében a kárveszély akkor száll át az Eladóról a Vevőre, amikor a Vevő birtokba veszi a terméket.
  8. Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a Vevőnek panasza merül fel, úgy azt a www.4mydog.store honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg az Eladó levelezési fióktelepére is megküldheti. Az Eladó a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez vagy a bírósághoz fordulhat.
 8. Az ÁSZF módosítása, az egyedi adásvételi szerződés megszűnése, és az elállási tilalmak
  1. Az Eladót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.
  2. Az Eladó a módosításról, valamint a megváltozó klauzulákról a módosított ÁSZF hatályba lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően a 4myDog honlapon, külön közleményben értesíti a Vevőt és a leendő szerződéses partnereit.
  3. Az egyedi adásvételi szerződés megszűnik az eladói szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítésével.
  4. A Szerződő Felek az egyedi adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.
 9. Szavatosság, jótállás
  1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, 2013. évi V.   törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.
   A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.
  2. A Kormányrendeletben biztosított jótállási idő a termék átvételétől számított egy év, kivéve, ha a gyártó ennél hosszabb jótállási időt állapít meg.
  3. Lejárati idővel rendelkező cikkekre vonatkozóan az egyes termékek bontatlan állapotban a lejárati idő előtt 4 hónappal visszaküldhetők
 10. Adatvédelem
  1. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban Avtv.) mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.
  2. A Szolgáltató a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az Ügyfélnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett, és az Ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az adatokat. A Szolgáltató a kezelt adatokat nem továbbítja.
  3. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.

   Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
  4. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
  5. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi el az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, illetve az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti.
  6. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles. A személyes adatot törölni kell: ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
  7. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
  8. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

   ​Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést megszüntetni és az adatokat zárolni. Amennyiben az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül – az Avtv. szerint bírósághoz fordulhat.

   1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
   2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
   3. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
  9. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

  10. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni.

 11. Elállás joga

  1. A fogyasztónak minősülő Ügyfél a szerződéstől  14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállással a szerződés a megkötésére visszamenőleges hatállyal szűnik meg, a már teljesített szolgáltatások visszajárnak a Feleknek. Az Ügyfél az elállási jogát a termék kézhezvételének napjától gyakorolhatja a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozatával e-mail útján. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik.

  2. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell visszajuttatni Szolgáltató címére, melynek fejében a Szolgáltató köteles az Ügyfél által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

   A termék visszaküldése  Eladó által küldött futár útján történik az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül. A visszaküldés költsége Szolgáltatót terheli.

  3. Fogyasztónak minősül az Ügyfél, ha gazdasági tevékenysége körén kívül eső célból köti meg a szerződést, vagyis nem továbbértékesítési céllal, hanem saját használatra vásárolja meg a terméket.

  4. Amennyiben az Ügyfél elállását írásban küldi meg a Szolgáltatónak, az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél nyilatkozatát a határidő lejárta előtt postára adja. Az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Ügyfelet ezen felül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

  5. A Szolgáltató köteles írásban, ­papíron vagy más, az Ügyfél számára hozzáférhető tartós adathordozón–tájékoztatni

   1. a Szolgáltató cégnevéről (nevéről) és címéről (székhelyéről, illetve lakóhelyéről) azonosításra alkalmas módon;

   2. a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről;

   3. a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, illetve díjáról, valamint az összes járulékos költségről, így különösen a  fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségről;

   4. a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;

   5. az elállás jogáról

   6. az elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit

   7. a Szolgáltató azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó panaszait érvényesítheti;

   8. az esetleges jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő  szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat).

  6. Ha e kötelezettségének a Szolgáltató a szerződéskötést megelőzően nem tett eleget, a tájékoztatást a szerződés teljesítése során kellő időben, de ­kivéve, ha a teljesítés harmadik személy részére történik legkésőbb a  teljesítés időpontjában köteles az Ügyfél részére rendelkezésre bocsátani.

  7. Amennyiben az Ügyfél az XI.6. pontban rögzített tájékoztatást a termék kézhezvételének napjáig nem kapta meg, úgy a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb  azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja elállási jogát.

   Ha a tájékoztatás kézhezvételére a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, a tájékoztatás átvételétől számított időponttól nyolc munkanap elteltéig az Ügyfél akkor is elállhat szerződéstől, ha a termék kézhezvételétől számított három hónapból kevesebb, mint nyolc munkanap van hátra.

  8. A Felek eltérő megállapodása hiányában az Ügyfél nem gyakorolhatja az elállási jogát

   1. szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

   2. olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

   3. olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a  fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

   4. hang­, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés  esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

   5. hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;

   6. szerencsejáték­szerződés esetében.

Budapest, 2017. november 1.

4MyDog Kft.